Seuraa Tamro Oyj

Asiakastarina: Ensikosketus apteekkityöhön

Blogikirjoitus   •   Helmi 09, 2018 08:45 EET

Piia Siitonen (oik.) tekee tiivistä yhteistyötä opetusfarmaseutti Päivi Tiihosen kanssa.

Ennen kuin tuore farmaseutti toimittaa ensimmäisen reseptilääkkeensä asiakkaalleen ensimmäisessä työpaikassaan, on takana kolme vuotta tiivistä opiskelua ja harjoittelua muun muassa opetusapteekissa.

Farmaseutiksi ei tulla pelkästään teoriaa tankkaamalla, vaan isossa roolissa ovat työharjoittelut ope­tusapteekeissa ympäri Suomen. Ensimmäisen kosketuksensa apteekkiin ammattilaisen näkökulmasta Itä-Suomen yliopiston farmaseuttiopiskelijat saa­vat apteekkia simuloivassa opetustilassa, jossa vierailemme yliopistonlehtori Piia Siitosen kanssa.

– Täällä opiskelijamme pääsevät opet­telemaan resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittamista ja asiakasneuvontaa, kertoo Siitonen.

Apteekkia simuloivissa opetustiloissa harjoitellaan tavallisia apteekissa tapahtu­via neuvontatilanteita kuuden opiskelijan pienryhmissä. Opetusapteekkitiloissa yliopistolla on kaksi apteekkitietojärjes­telmää, jossa harjoitellaan reseptin toimit­tamista. Mukana on näyttelijöitä, joille on käsikirjoitettu erilaisia asiakasprofiileja.

– Jokainen opiskelija kohtaa ”asiak­kaan” itsehoito- ja reseptitilanteissa, joita farmasian opettaja sekä puheviestinnän opettaja ohjaavat. Lopuksi keskustellaan harjoituksen sisällöstä sekä vuorovaiku­tustilanteesta, ja jokainen saa yksilöllisen palautteen opettajilta ja simulaatioasiak­kaalta.

Aikaisemmin kurssilla oli myös näyttö­koe, mutta siitä luovuttiin, jotta opiskelijat saisivat rauhassa harjoitella asiakastilan­teita ilman kovaa suorituspainetta.

– Ajattelemme, että kyseessä on koko ryhmän harjoitus ja oppimistilanne, Siito­nen sanoo.

Ammatti-identiteetin muodostus alkaa harjoittelussa

Piia Siitosen hyppysissä on yhtä aikaa noin 300 opiskelijaa, sillä hän on vastuussa Itä-Suomen yliopiston harjoitteluopinto­kokonaisuuksista, jotka ovat laajimmat opintojaksot farmaseutin opinnoissa. En­simmäisen osan opiskelijat suorittavat toi­sen opiskeluvuoden päätteeksi, toisen osan kolmannen vuoden lopussa. Sen jälkeen opiskelija valmistuu farmaseutiksi.

Harjoittelussa lähdetään liikkeelle aivan apteekkityön perusasioista: takahuoneesta kohti asiakkaita. Tärkeimpinä kokonai­suuksina ovat itsehoito- sekä reseptilääk­keiden toimittaminen Kela-säädöksineen.

– Harjoittelujaksot ovat todella tärkeitä, sillä ne ovat monelle ensimmäinen kontak­ti työelämään sekä iso osa ammatti-identi­teetin muovautumista, Siitonen kertoo.

Mitä opetusapteekilta vaaditaan, Piia Siitonen?

– Harjoittelupaikan hankkiminen on opiskelijan omalla vastuul­la. Moni ryhtyy heti opintojen alkuvaiheessa suunnittelemaan, missä haluaisi tehdä harjoitte­lunsa.

Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 364 opetusapteekkia. Opetusapteekilta vaaditaan opetusapteekkilupa, jota aptee­kit hakevat koulutusyksiköltä. Lupa on apteekkarikohtainen. Lisäksi tarvitaan riittävästi resursseja sekä halua ja intoa ohjata opiskelijoita.

Opetusapteekissa on aina ni­metty harjoitteluvastuuhenkilö, jolla täytyy olla proviisorin kou­lutus. Pienemmissä apteekeissa se on yleensä apteekkari.

On hyvä muistaa, että oppilas ei ole valmis työntekijä vaan tarvitsee paljon ohjausta. Jotkut ovat valmiimpia kuin toiset.OPETUSTILOJEN TUOTEVALIKOIMA PÄIVITTYI

Itä-Suomen yliopiston opetusapteekin hyllyt täydentyivät vastikään 130 uudella tuotenimikkeellä. Täydennys hoitui luontevana osana yliopiston ja Tamron yhteistyötä. Keväällä toteutetaan myös asiakkaan itsehoidon tukemiseen ja asiakaspalveluun liittyvät yhteiset kou­lutustilaisuudet farmasian opiskelijoille sekä opetusapteekeille.

On tärkeää, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ajantasaisten tuotteiden kanssa. Opetustilojen itsehoidon tuo­tevalikoima oli päässyt vanhentumaan. Koska suuri osa lääke- ja terveystuote­yrityksistä jakelee tuotteita apteekkeihin Tamron kautta, oli Tamron helppoa olla yhteydessä päämiesyrityksiin ja pyytää apua.

Asiakaskoulutuksista vastaava kou­lutuspäällikkö Anu Kaunisto Tamrosta kertoo, että yritykset ymmärsivät hyvin, miksi opiskelijoiden on hyvä tutustua tuotteisiin monipuolisesti jo uransa varhaisessa vaiheessa.

12 yritystä lähti mukaan, ja saimme täydennettyä opetusapteekin hyllyjä yh­teensä 50 eri tuotebrändillä. Toimitimme opetuskäyttöön itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen mukaisia tuotteita. Koska opetusapteekilla ei ole apteekki­lupaa, lääkkeellisistä tuotteista toimitet­tiin pelkät pakkaukset, Kaunisto kertoo.

Piia Siitonen Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että opiskelijoilta ei suinkaan oleteta, että he osaisivat heti napata oikean tuotteen hyllystä. Sen sijaan tärkeää on, että apteekkiympäristön valtava itsehoitotuotevalikoima tehdään opiskelijoille tutuksi.

Ennen Asiakasneuvonta apteekissa -nimistä opintojaksoa opiskelijat opet­televat tuotteita vain vaikuttavan aineen nimillä. Apteekissa avautuu valtava kirjo eri tuotenimiä, joista asiakkaat puhuvat, Siitonen sanoo.


Artikkelit on julkaistu Tamron Tampuriini-asiakaslehdessä 1/2018

Tekstit: Sini Sarvanne

Kuva: Pentti Vänskä

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.