Seuraa Tamro Oyj

Asiakastarina: Lääkehoitoa kaltereiden taakse

Blogikirjoitus   •   Loka 30, 2017 14:59 EET

Paula Rantanen, Paula Tarsaranta, Aila Nukari ja Sari Tammilehto työskentelevät VTH:n yksikön lääkekeskuksessa.

Hämeenlinnan vankisairaalan yhteydessä sijaitseva lääkekeskus vastaa siitä, että kaikki Suomen vangit saavat tarvitsemansa lääkkeet.

Lääkehoito koostuu lääkehoidon suunnitelmasta, toteutuksesta, arvioinnista ja seurannasta. Lisäksi potilaalle tulee antaa riittävä informaatio lääkehoi­toon liittyvistä asioista. Lääkehoito on aina yksilöllistä ja perusteltua.

Vankien perussairaudet ja vaivat ovat samoja kuin siviilipuolellakin.

Vankipotilaat ovat pääasiassa työikäi­siä vankeja, usein ikäistään väestöä sai­raampia. Yhdeksän kymmenestä vangista tarvitsee lääketieteellistä hoitoa. Yli 90 prosentilla on päihdehäiriö, ja noin 70 prosenttia potee jotain persoonallisuus­häiriötä. Vakava mielialahäiriö on kaksi kertaa yleisempää kuin keskivertoväes­töllä. Erilaisten vammojen jälkitilat ovat hyvin tavallisia, samoin tartuntataudit. Muun muassa hepatiitit ovat yleisiä.

Vankiterveydenhuolto toimii Suomessa hyvin, ja hoitohenkilökunta tekee erinomaista työtä, Vankiterveyden­huollon yksikön lääkekeskuksen johtaja Paula Tarsaranta kiteyttää.

Lääkkeet kaikkiin Suomen vankiloihin

Vankiterveydenhuollon yksikön (VTH) tehtävänä on järjestää perustuslain edel­lyttämät riittävät terveyspalvelut kaikille vangeille.

Lääkkeet vangille määrää aina VTH:n sairaalan tai poliklinikan lääkäri tai hammaslääkäri. Lääkehoidoissa tulee toteuttaa hoitosuosituksia, asiaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä VTH:n ohjeita ja linjauksia.

Lääkekeskus toimittaa valtakunnalli­sesti lääkkeitä ja tarvikkeita viikoittain noin kolmeenkymmeneen vankiloiden yhteydessä toimivaan poliklinikkaan ja vankisairaalaan. Alueet on jaettu Etelä-Suomen, Länsi-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusaluei­siin.

Vankiterveydenhuolto siirtyi Rikosseu­raamuslaitokselta Terveyden ja hyvin­voinnin laitoksen eli THL:n alaisuuteen vuonna 2016.

THL tarjoaa enemmän terveyden­huollollista tukea ja ohjeistuksia, ja muutenkin terveydenhuoltoon liittyvä vuoropuhelu on lisääntynyt. Toki hyvää yhteistyötä tehdään edelleen myös Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, kertoo lääkekeskuksessa työskentelevä farma­seutti Aila Nukari.

Peruslääkevalikoima yhtenäistää käyttöä

Lääkekeskuksen lääkevalikoiman tulee mahdollistaa vankien tarkoituksenmu­kainen lääkehoito.

Peruslääkevalikoima on Fimean määräykseen perustuva, asiantunti­joiden määrittämä ja toimintayksikös­sä vahvistettu lääkehoidon tarpeita vastaava lääkevalikoima. Se koostuu toimintayksiköissä jatkuvassa käytössä olevista lääkkeistä ja joistain harvemmin käytettävistä, mutta välttämättömistä lääkkeistä.

Peruslääkevalikoiman tavoitteena on ohjata ja yhtenäistää lääkkeiden käyttöä ja varmistaa lääkehoidon tehokkuus, tur­vallisuus ja taloudellisuus sekä turvata lääkehoidon katkeamattomuus potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Kaikilla toi­milla pyritään kohti tehokasta, turvallis­ta, tarkoituksenmukaista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä.

Ihmiset työn takana

Paula Tarsaranta on työskennellyt Vankiterveydenhuollon yksikön lääkekeskuksen johtajana pari vuotta. Sitä ennen hän toimi pitkään Järvenpään sosiaalisairaalan lääkekeskuksen hoitajana.

Perustyö on melko samanlaista kuin edellisessä työpaikassani, mutta tämä on monipuolisempaa. Pääsen esimerkiksi kilpailuttamaan lääkehankintoja. Työ motivoi ja palkitsee, Tarsaranta kertoo.

Pääsen oppimaan jatkuvasti uutta. Meillä on täällä erittäin ammattitaitoinen ja joustava porukka.

Lääkekeskuksen asiakkaina ovat VTH:n poliklinikat ja sairaalat. Yhteistyötä tehdään moniammatillisesti. Poliklinikoilta tulee melko paljon kysymyksiä lääkkeistä. Potilailla voi olla haastaviakin terveysongelmia, joten kysymyksiä tulee laidasta laitaan.

Lääkekeskuksen henkilökunta tukee sairaanhoitajien työtä myös järjestämällä heille säännöllisesti koulutuksia ja antamalla toimintaohjeita.

Annosjakelu on yhteispeliä

Koneellinen annosjakelu on lääkekeskuksen tarjoama palvelu, jossa lääkekeskuksesta toimitetaan säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Koneellista annosjakelua pyritään toteuttamaan silloin, kun se on mahdollista ja potilaalla on vakiintunut lääkitys. Annosjakelu on hygieenisempää, tehokkaampaa ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. Potilas saa kahden viikon lääkkeet haltuunsa.

Lääkkeiden annosjakeluun soveltuvat potilaat, joilla on säännöllinen, pitkäaikainen ja annosjakeluun soveltuva lääkitys. Lisäksi vankeusaikaa tulee olla jäljellä vähintään kaksi kuukautta, jotta suhteellisen suuritöiseen annosjakeluun kannattaa ryhtyä.

Tällä hetkellä annosjakelussa on yli 700 vankipotilasta.

Annosjakeluun eivät sovellu antibioo­tit, vieroitushoito, lyhytaikaiset lääkehoi­dot ja väärinkäytön mahdollistavat lääk­keet. Jos potilas ei ole annosjakelussa, sairaanhoitaja jakaa lääkkeet dosettiin.

Poliklinikan sairaanhoitaja lähettää lääkelistan lääkekeskukseen, jossa tiedot syötetään koneelle. Ohjelma tunnistaa mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutuk­set, joten niihin voidaan puuttua heti. Se myös mahdollistaa potilaiden lääkehoi­don kokonaistarkastelun.

Lääketeknikko purkaa tabletit pakka­uksistaan ja valmistelee annosjakelukoneen käyttökuntoon. Annosjakelukone jakaa lääkkeet kahdeksi viikoksi kerral­laan. Tämän jälkeen pussirullat menevät tarkastuskoneen läpi, jossa jokainen pussi kuvataan. Seuraavaksi farmaseutti tarkistaa ja korjaa mahdolliset virheet.

Purkissa olevat tabletit on huo­mattavasti nopeampi käsitellä kuin läpipainopakkauksessa olevat. Siksi toivomme, että mahdollisimman suuri osa meille toimitettavista lääkkeistä tulisi purkissa, kertoo lääkekeskuksen farmaseutti Sari Tammilehto.


VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN LÄÄKEKESKUS

● työllistää kolme farmaseuttia ja yhden lääketeknikon

● toimii virka-aikana

● vastaa lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta

● toteuttaa eri vankiterveydenhuollon yksiköiden lääkehuollon ja varmistaa laadun

● toteuttaa peruslääkevalikoiman

● jakaa lääkeinformaatiota paikallisesti ja valtakunnallisesti

● lisää ja ylläpitää lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan tietämystä lääkkeistä

● valvoo lääkelainsäädännön noudattamista

● tarkastaa vuosittain vankiterveydenhuollon yksiköiden poliklinikoiden lääkekaapit

● vastaanottaa poliklinikoiden lääkejätteen ja toimittaa eteenpäin.


Artikkeli on julkaistu Tamron Tampuriini-asiakaslehdessä 5/2017.

Teksti: Nea Aspiala

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.